اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۰

اقبال سعادت به ازینت بودی

گر لذت علم و درد دینت بودی

گردون بستی به گوش داریت کمر

گر گوش به هر گوشه نشینت بودی