اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹

ای چرخ ز مهر زیر میغت برده

گیتی به ستم اجل، به تیغت برده

پرورده به صد ناز جهانت اول

و آخر ز جهان به صد دریغت برده