اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵

گفتم: دلت ار با من شیداست بگو

گفت: آنچه دلت ز وصل من خواست بگو

گفتم که: دل اندر کمرت خواهم بست

گفتا که: چه دیده‌ای درو؟ راست بگو