اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۰

گفتا که: به شیوه آبرویت ریزم

وز باد ستیزه رنگ و بویت ریزم

اندر تو زنم آتش سودا روزی

تا خاک شوی، شبی به کویت ریزم