اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰

کم کن ز غمش فغان و مستی، ای دل

وین بار بیفگن که شکستی، ای دل

آخر نه خدای تست؟ چندین او را

نادیده چرا همی پرستی؟ ای دل