اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹

دشمن گرو وصل ز من برد آخر

او گشت بزرگ و من شدم خرد آخر

آورد به جان لب ترا از بوسه

دندان به رخت تیز فرو برد آخر