اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴

دستارچه را دست تو در می‌باید

از چشم من و لب تو تر می‌باید

نتوان که چو دستارچه دستت بوسم

زیراکه به دستارچه زر می‌باید