اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸

شد در پی اوباش چو ننگیش نبود

در خوی و سرشت ساز و سنگیش نبود

ایشان چو شدند سیر و ترکش کردند

آمد بر من ولیک رنگیش نبود