اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳

از مشک سیه سه خال کت بر سمنند

نزدیک به چشم تو و دور از دهنند

از گوشهٔ چشم ار نظریشان نکنی

بر خال زنخها چه زنخها که زنند؟