اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰

خال زنخت تیر گناه اندازد

رخت دل عاشقان به راه اندازد

از غیرت خالی، که بر آن نرگس تست

بیمست که خویش را به چاه اندازد