اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳

ما پرتو جوهر روانیم و خرد

نی نی، که به ذات محض جانیم و خرد

چون مرگ آید فرشته گردیم و سروش

چون جسم برفت روح مانیم و خرد