اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰

ای ماه، غمت جامهٔ دل در خون برد

نادیده ترا رخت دل ما چون برد؟

آن خال که بر گوشهٔ چشمست ترا

خال لب خوبان به زنخ بیرون برد