اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۰

دل بندهٔ بند سنبل پست تو باد!

جان شیفتهٔ دو نرگس مست تو باد!

زلف طرب و طرهٔ دستار مراد

مانندهٔ دستارچه در دست تو باد!