اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳

ای طلعت نور گسترت به در بهشت

بشکسته سرای حرمت قدر بهشت

امروز برین حوض طرب کن، که تراست

فردا لب حوض کوثر و صدر بهشت