اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰

ای آنکه ترا قوت هر بیشی هست

بنگر به دلم، که اندکش ریشی هست

درویشم و دست حاجتی داشته پیش

گر زانکه ترا فراغ درویشی هست