اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸

شاهی ز غلام خویش یاد آوردست

ما را به سلام خویش یاد آوردست

نشگفت که نام ما بلندی گیرد

ما را چو به نام خویش یاد آوردست