اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

خالی که به شیوه پای بست لب تست

همچون دلم آشفته و مست لب تست

بسیار دلش خون مکن و روزی چند

نیکو دارش، که زیر دست لب تست