اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

یارب، تو بدین قوت سهلی که مراست

وین کوتهی مدت مهلی که مراست

حسن عمل از من چه توقع داری؟

با عیب قدیم و ظلم و جهلی که مراست