اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳

کی دست رسد بدان بلندی که تراست؟

یا فکر به آبی چونی و چندی که تراست؟

خود راز من سبک بهایی چه بود؟

در جنب چنان گران پسندی که تراست؟