اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

با روی تو آفتاب صافی تیره است

با لعل لبت شراب صافی تیره است

تاریکی آب صافی از سیل نبود

در جنب رخ تو آب صافی تیره است