اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

این فرع که دیدی همه از اصلی خاست

در ذات خود آن اصل نه افزود و نه کاست

زان روی دو چشم داد و یک بینی حق

تا زان دو نظر کنی یکی بینی راست