اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

گر راست روی محرم جان سازندت

ور کژ بروی ز دل بیندازندت

در حلقهٔ عاشقان چو ابریشم چنگ

تا راست نگردی تو بننوازندت