اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

ای میل دل من به جهان سوی لبت

تنگ آمده دل ز تنگی خوی لبت

چون خال تو آخر دل ما چند خورد؟

خون دل خویشتن ز پهلوی لبت