اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

چون یاد کنم طبع طربناک ترا

و آن صورت خوب و سیرت پاک ترا

خواهم که: گذر بر سر خاک تو کنم

در ساعت و بر سر کنم آن خاک ترا