انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴

رای تو به هیچ رای خرسند نشد

تا بر همه خسروان خداوند نشد

رایات تو از پای‌فلک بنشیند

تا ملک خراسان چو سمرقند نشد