انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳

بیننده که چشم عاقبت‌بین دارد

می خوردن و مست خفتن آیین دارد

تا جان دارم به دست برخواهم داشت

تلخی که مزاج جان شیرین دارد