انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۷۲ - در اشتیاق

خداوندا همی خواهم که از دل

ترا تا عمر باشد من ستایم

ولیکن این دم از جور زمانه

برنجید این دل انده نمایم