سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۰۵

ای پسندیده حیف بر درویش

تا دل پادشه به دست آری

تو برای قبول و منصب خویش

حیف باشد که حق بیازاری