سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۹۱

چنان زندگانی کن ای نیکرای

به وقتی که اقبال دادت خدای

که خایند از بهرت انگشت دست

گرت بر زمین آید انگشت پای