سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۸۳

صبر بر قسمت خدا کردن

به که حاجت به ناسزا بردن

تشنه بر خاک گرم مردن به

کاب سقای بی‌صفا خوردن