سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۸۰

خدایا فضل کن گنج قناعت

چو بخشیدی و دادی ملک ایمان

گرم روزی نماید تا بمیرم

به از نان خوردن از دست لئیمان