سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۶۰

خواجه تشریفم فرستادی و مال

مالت افزون باد و خصمت پایمال

هر به دیناریت سالی عمر باد

تا بمانی ششصد و پنجاه سال