سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۳۳

چو رنج بَرنَتَوانی گرفتن از رنجور

قدم زِ رفتن و پرسیدنش دریغ مَدار

هزار شربتِ شیرین و میوه‌ی مَشموم

چُنان مفید نباشد که بوی صحبتِ یار