سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۲۴

صانع نقشبند بی مانند

که همه نقش او نکو آید

رزق طایر نهاده در پر و بال

تا بهر طعمه‌ای فرو آید

روزی عنکبوت مسکین را

پر دهد تا به نزد او آید