سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۰۴

ناکسان را فراستیست عظیم

گرچه تاریک طبع و بدخویند

چون دو کس مشورت برند به هم

گویند این عیب من همی گویند