سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۹۵

رسم و آیین پادشاهانست

که خردمند را عزیز کنند

وز پس عهد او وفاداری

با خردمندزاده نیز کنند