سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۹۱

نفس ظالم، مثال زنبورست

که جهانش ز دست می‌نالند

صبر کن تا بیوفتد روزی

که همه پای بر سرش مالند