سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۷

نکنی دفع ظالم از مظلوم

تا دل خلق نیک بخراشند

تا تو با صید گرگ پردازی

گوسفندان هلاک می‌باشند