سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۶۷

از دست تهی کرم نیاید

هر چند دلش جواد باشد

مسکین چه کند سوار چالاک

چون اسب نه بر مراد باشد