سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۵۶

آن را که تو دست پیش داری

کس تیغ بلا زدن نیارد

ما را که تو بی‌گنه بکشتی

کس نیست که دست پیش دارد