سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۳۰

دشمن اگر دوست شود چند بار

صاحب عقلش نشمارد به دوست

مار همانست به سیرت که هست

ورچه به صورت به در آید ز پوست