سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۵

دست بر پشت مار مالیدن

به تلطف نه کار هشیارست

کان بداخلاق بی‌مروت را

سنگ بر سر زدن سزاوار است