سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۹۸

چونت نپرسم بگویی اینت کراهت

چونت بخوانم نیایی اینت گرانی

دعوی دانش کنی همیشه ولیکن

هیچ ندانی ورا که هیچ ندانی