سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۵۲

هر که چون کاغذ و قلم باشد

دو زبان و دو روی گاه سخن

همچو کاغذ سیاه کن رویش

چون قلم گردنش به تیغ بزن