سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۵

اگر چون زر نخواهی روی عاشق

منه بر گردن چون سیم سنگور

جهان از زشت قوادان تهی شد

که حمال فقع باید همی حور