سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۹

منشین با بدان که صحبت بد

گرچه پاکی ترا پلید کند

آفتاب ار چه روشن‌ست او را

پاره‌ای ابر ناپدید کند