سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۱

ای که از بهر خدمت در تو

بست دولت میان و کام گذارد

پیش از آن کم زمانه آش کند

فضل کن سیدی فرست آن آرد

هر که از دیدن تو خرم نیست

باد در گوش گیر و در دل کارد