رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۴۳

بدین آشکارت ببین آشکار

نهانیت را بر نهانی گمار