رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۲

چه نیکو سخن گفت یاری به یاری

که تا کی کشم از خُسُر ذل و خواری