رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۲

هفت سالار، کندرین فلکند

همه گرد آمدند در دو و داه